Vedtekter

Vedtekter for Tveit båtlag – Organisasjonsnummer 911 791 196

1. Medlemsskap

Tveit Båtlag er et andelslag.

Medlemsskap forutsetter :

 • Betalt medlemsinnskudd
 • Betalt årlig medlemskontingent
 • Dugnad
 • Medlemsskap kan arves.

Størrelsen på medlemsinnskudd fastsettes årlig, og ved evt indeksregulering, og er uavhengig av båtens størrelse. Innskuddet gir rett til å leie en fast,nummerert, plass i anlegget.

Årsmøtet fastsetter årsleien, pris pr cm ope vatn mlm gangbar utrigger og fortøyningsbom.

Innskuddet tilbakebetales når leieforholdet sies opp, med en sum fastsatt av årsmøtet. Tilbakebetalingen skjer når nytt medlem har betalt sitt medlemsinnskudd og betalt sin årskontingent. Se pkt 5.

2. Føremål

Laget har som føremål å leiga område for båthamn, syta for nødsynt vedlikehald av området og vera kontaktledd andsynes grunneigar.

Hamneområdet er pt. leiga fra Jens Rasmus Tveit og styret i  båtlaget avtalar med han om tidsramme for leige, årlig avgift og vilkår han set for leiga.

3. Styret

Laget skal ha et styre på fire medlemmer :

 • Leiar
 • Kasserer
 • Skrivar
 • Havnesjef

4. Årsmøte

 • Årsmøtet er lagets høgaste myndigheit og vart halde kvart år i sumarferien.
 • Årsmøtet vel styre/revisor og valnemd.
 • Årsmøtet fastset mellom anna medlemskontingenten i laget og godkjenner nye, eller endra ,avtaler med grunneigar.

5. Oppsigelse av leieforhold

I sesongen april – september er oppsigelsestiden tre måneder.

Innen fristens utløp skal laget ha funnet nytt medlem hvis mulig., og mottatt nytt innskudd.Deretter foretaes oppgjør til gammel leietager. Er årskontingenten forfalt, belastes den oppgjøret til tidligere leietager, med mindre ny leietager allerede har betalt. Dersom laget ikke har foretatt oppgjør innen fristen, kan medlemmet selv skaffe ny leietager/medlem. Oppgjør foretas gjennom båtlaget, unntatt ved arv, der arvtager overtar arvelaters posisjon.

6. Purring

Ved purring av årskontingent påløper purregebyr, til enhver tid fastsatt av årsmøtet. Ved fortsatt mislighold kan styret sende kravet til inkasso, eller si opp leieforholdet.Ved oppsigelse/mislighold, går forfalte krav til fradrag i innskuddet som utbetales når nytt medlem har innbetalt innskudd og årsleie.

7. Fremleie

Fremleie kan gjøres etter avtale med Havnesjefen, leie betales til leietager dersom leietager har batalt årlig leie. Dersom dette ikke er gjort, betales leie til laget. Andelseier har ansvar for vedlikehold og dugnad.

8. Dugnad

Alle andelseiere pålegges 5 timer dugnad pr. kalenderår. Dersom dette ikke oppfylles, blir det å betale en sum fastsatt av årsmøtet pr time ,begrenset til 5 timer pr. kalenderår.

9. Priser

For 2019 gjelder i tillegg

 • Nye medlemmer betaler  kr. 20.000,- i medlemsinnskudd for eksisterende plasser.
 • Innløsning av andeler skjer med kr. 18.000,- for alle medlemmer.
 • Årskontingent/leie økes til kr 800 /meter, fra kr 720,-, sist endret for to år siden.
 • Forsikrings kostnader dekkes likt mellom medlemmene.
 • Purregebyr kr. 100,-for første purring, kr. 300,- for 2. gang.
 • Det fastsettes en dugnadsplikt på 5 timer pr båtplass., kostnad 2019 kr. 100,- pr time

Vedtektene er sist revidert på årsmøtet i Tveit Båtlag 28.07.2018